Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden die verbonden zijn aan het gebruik van Spaze.

1. Definities

1.1 Abonnee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die wettelijk gerechtigd is namens de entiteit, de overeenkomst af te sluiten.

1.2 De manager: de aangemaakte Eindgebruiker die beschikt over beheerrechten en die door de Abonnee is benoemd tot beheerder van de Omgeving van de Abonnee.

1.3 De consument: een natuurlijk persoon die gratis gebruik maakt van de applicatie Spaze. De consument heeft de mogelijkheid om bij elke aaneengesloten vestiging in en uit te checken.

1.4 De medewerker: een natuurlijk persoon die gebruik maakt van de applicatie Spaze om de consument in te checken en de capaciteit te waarborgen.

1.5 Omgeving: een omgeving binnen Spaze met een mogelijke verzameling vestigingen en medewerkers.

1.6 Overeenkomst: De Overeenkomst is de opdrachtbevestiging tot het afnemen / aangaan van een Spaze Abonnement.

1.7 Contracteigenaar: een door Abonnee aangewezen contracteigenaar van Abonnee die goed op de hoogte is van (de werking van) Spaze. De Contracteigenaar treedt op als contactpersoon en is bevoegd namens Abonnee Meldingen te doen, het Abonnement te upgraden/downgraden.

1.8 Persoonsgegevens: de persoonsgegevens zoals bedoeld in de zin van de Toepasselijke Wet die door Spaze ten behoeve van Abonnee onder de Overeenkomst worden verwerkt.

1.09 Verwerken / Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoal het verzamelen, vastleggen, ordenen, structuren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen , raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

1.10 Toepasselijke Wet:  de toepasselijke geldende wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens, waaronder thans de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de “Wbp”) doch vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming – Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG – (de “AVG”) en bijbehorende geldende uitvoerende regelgeving.

2. Toepasselijkheid Voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende vervolgopdrachten voor Spaze Abonnementen. Deze algemene voorwaarden kunnen door Abonnee worden geraadpleegd op, gedownload en opgeslagen van de website spazeapp.com (in deze voorwaarden: de Website).

2.2 Een Spaze Abonnement (in deze voorwaarden verder: Abonnement) is een dienst die door Spaze te Amsterdam aan Abonnee wordt geleverd. Deze dienst bestaat uit het door Spaze op een door haar gekozen locatie en geïnstalleerd op de Infrastructuur.

2.3 Door het bestellen van een Abonnement, of, indien Abonnee direct online een Abonnement koopt en betaalt, bij het plaatsen van de opdracht daartoe, verklaart Abonnee zich akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van deze voorwaarden.

2.4 Afwijkingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.5 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Abonnee wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.6 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Spaze en Abonnee zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

3. Vertrouwelijkheid

3.1 Abonnee en Spaze dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.

4. Prijs, verschuldigde vergoeding en betaling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient Abonnee alle betalingen in euro’s te voldoen.

4.2 Indien Abonnee bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit het Abonnement verschuldigde bedragen te voldoen.

4.3 Ter zake de door Spaze verrichte prestaties en de daarvoor door Abonnee verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van Spaze volledig bewijs op, onverminderd het recht van Abonnee tot het leveren van tegenbewijs.

4.4 Spaze is gerechtigd met ingang van ieder kalenderjaar de geldende prijzen en tarieven aan te passen conform de CBS index zakelijke dienstverlening, CAO lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen, SBI 93: 70 – 74, versie huidige cijfers. 

4.5 Afrekening van het gebruik van Spaze vindt plaats op basis van het aantal consumenten passend in de onderneming. Abonnee wordt maandelijks achteraf automatisch voor het totaal aantal consumenten gefactureerd. Bij meerdere vestigingen wordt het totaal aantal aantal consumenten gefactureerd. Betaling vindt plaats middels facturatie en dient binnen 21 dagen voldaan te worden.

4.6 Abonnee kan een onbeperkt aantal nieuwe vestigingen en medewerkers aanmaken binnen de Omgeving, waarbij voor elke Eindgebruiker de Standaardprijs per type Eindgebruiker in rekening wordt gebracht, of, indien afwijkend, de in de Overeenkomst vermelde prijzen. 

4.7 Indien de facturatie om welke reden dan ook niet (tijdig) tot volledige betaling van de verschuldigde vergoeding leidt, is Abonnee, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Abonnee na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Spaze de vordering uit handen geven, in welk geval Abonnee naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle incasso kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen, een en ander onverminderd het recht van Spaze tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van het Abonnement en onverminderd het recht van Spaze tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

5. Rechten van intellectuele eigendom

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de door Spaze bij de uitvoering van het Abonnement gebruikte of op grond daarvan aan Abonnee ter beschikking gestelde of gehouden programmatuur, websites, databestanden (niet zijnde de door Abonnee in Spaze ingevoerde gegevens), evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Spaze, of diens toeleveranciers. Abonnee verkrijgt uitsluitend de (eventuele) gebruiksrechten die bij deze Algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een eventueel aan Abonnee toekomend recht tot gebruik is in alle gevallen beperkt tot de duur van het Abonnement, is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet sublicentieerbaar. Enig recht om Spaze te gebruiken omvat uitsluitend het gebruik van Spaze op de Infrastructuur van Spaze, (als bedoeld in artikel 19 lid 1) dit recht omvat geen recht tot gebruik van Spaze op computersystemen anders dan de infrastructuur van Spaze.

5.2 Het is Abonnee niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit Spaze handleidingen, websites, databestanden of materialen te verwijderen of te wijzigen.

5.3 Spaze vrijwaart Abonnee tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door Spaze zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat Abonnee Spaze onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Spaze.

6. Ontbinding, opzegging en wijziging van de overeenkomst

6.1 Het abonnement kan door Abonnee met inachtneming van een opzegtermijn van een maand tegen het einde van een kalendermaand schriftelijk worden opgezegd.

6.2 Abonnee heeft het recht de overeengekomen abonnementsvorm per de eerste dag van een kalendermaand te wijzigen. Vanaf datum wijziging zal abonnee de vergoeding behorende bij de gewijzigde abonnementsvorm verschuldigd zijn. 

Contact

Heb je een vraag, opmerking of iets anders te melden aan ons? 

Laat het ons weten via onderstaand formulier.